G

Giải pháp hóa đơn điện tử
tiện lợi và an toàn

Khi sử dụng hóa đơn điện tử thì công ty có phải hủy những hóa đơn giấy còn tồn chưa sử dụng không?

Khi sử dụng hóa đơn điện tử thì công ty có phải hủy những hóa đơn giấy còn tồn chưa sử dụng không?

 Theo Khoản 3 Điều 14, Khoản 3 Điều 20 Nghị định 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 quy định: Kể từ thời điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh phải thực hiện hủy những hóa đơn giấy còn tồn chưa sử dụng theo quy định.

Như vậy, người bán có thể đăng ký phát hành hóa đơn điện tử khi vẫn còn hóa đơn giấy, nhưng khi bắt đầu sử dụng thì phải làm thủ tục hủy hóa đơn giấy còn tồn chưa sử dụng.

Hồ sơ hủy hóa đơn giấy gồm: Quyết định thành lập Hội đồng hủy hóa đơn; Bảng thống kê hóa đơn cần hủy; Biên bản hủy hóa đơn; Thông báo kết quả hủy hóa đơn (Mẫu 3.11: Phụ lục 3 ban hành kèm Thông tư 39/2014/TT-BTC).

Cần tư vấn dịch vụ Hóa đơn điện tử và các thủ tục hủy hóa đơn giấy, lập thông báo phát hành hóa đơn điện tử, Quý Khách hàng vui lòng liên hệ Hotline 090 1010 365 hoặc truy cập https://hoadon365.vn để được hỗ trợ