G

Văn Bản Pháp Quy

Danh sách văn bản pháp luật

TT Loại VB Ký hiệu Nội dung Ngày ban hành Cơ quan ban hành Chi tiết
1 Nghị định 51/2010/NĐ-CP Nghị định Quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ 14/05/2010 Chính phủ Chi tiết
2 Nghị định 119/2018/NĐ-CP Nghị định Quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ 12/09/2018 Chính phủ Chi tiết
3 Thông tư 39/2014/TT-BTC Thông tư Hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 1 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ 31/03/2014 Bộ Tài chính Chi tiết
4 Thông tư 68/2019/TT-BTC Thông tư 68/2019/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định số 119/2018/NĐ-CP 30/09/2019 Bộ Tài chính Chi tiết
5 Thông tư 32/2011/TT-BTC Thông tư Hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hoá đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ 14/03/2011 Bộ Tài chính Chi tiết